Voorwaarden

 Door je in te schrijven voor en deel te nemen aan deze cursus ga je akkoord met het volgende:

Deel A. Doel van de cursus:

Ik volg deze Cursus met als enig doel mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik begrijp dat, hoewel de kennis die ik in deze cursus zal ontvangen bedoeld is om mijn begrip van de volledige ontwikkeling van het leven te verrijken en mij te helpen op een natuurlijke manier een goede fysieke gezondheid en psychisch welzijn te behouden, het niet bedoeld is als vervanging van medisch advies en medische zorg. Houd er rekening mee dat voor sommige cursussen een extra overeenkomstformulier nodig kan zijn, afhankelijk van de inhoud van de cursus.

Ik ben me ervan bewust dat het volgen van deze Cursus mij niet kwalificeert om les te geven in deze Cursus of enig onderdeel daarvan; noch kwalificeert het mij om advies te geven aan andere personen, diagnoses te stellen of consulten te geven of behandelingen uit te voeren op basis van de kennis in deze Cursus, noch om de kennis in deze Cursus te gebruiken voor enig professioneel doel, ongeacht of ik professioneel ben opgeleid of bevoegd op het gebied waarop deze Cursus betrekking heeft.

Daarom stem ik ermee in om deze Cursus niet geheel of gedeeltelijk te onderwijzen in welke vorm dan ook, op welke tijd of plaats dan ook; en geen actie te ondernemen zoals beschreven in het vorige punt, noch met noch zonder vergoeding, tenzij ik voorafgaande schriftelijke toestemming heb van MVU-CC of een door MVU-CC gemachtigde organisatie. Ik zal alle personen die belangstelling tonen voor de kennis in deze Cursus verwijzen naar een bevoegd consulent, kliniek of andere faciliteit die diensten aanbiedt van Maharishi's Vedische Benadering van Gezondheid of andere programma's aangeboden door MVU-CC.

Ik begrijp dat MVU-CC en haar aangesloten instellingen wereldwijd het exclusieve recht hebben om de kennis in deze cursus te onderwijzen en te promoten.

Ik begrijp dat de effectiviteit van de kennis in deze Cursus afhangt van het feit of deze in zijn volle authenticiteit en zuiverheid wordt onderwezen door gekwalificeerde leraren. Door aan deze cursus deel te nemen, erken ik het belang van dit principe en neem ik me voor het te eerbiedigen.

Sectie B. Vertrouwelijkheid:

Ik ga er verder mee akkoord dat alle schriftelijke of andere cursusmaterialen die ik tijdens deze cursus ontvang vertrouwelijk en alleen voor persoonlijk en privégebruik zijn. Ik ga ermee akkoord het cursusmateriaal of een deel ervan op geen enkele manier te kopiëren of te reproduceren, en andere personen niet toe te staan dit te doen of het cursusmateriaal te gebruiken. Verder stem ik ermee in de inhoud van deze cursus niet openbaar te maken, ongeacht of dit gebeurt op basis van het cursusmateriaal of op basis van mijn eigen aantekeningen, om welke reden of bij welke gelegenheid dan ook.

Ik zal geen van de video's die tijdens deze cursus worden gestreamd opnemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MVU-CC.

Sectie C. Terugbetaling:

Ik begrijp en accepteer als algemene regel dat er geen restitutie kan worden verleend nadat ik de eerste les van deze cursus heb voltooid, ongeacht de oorzaak die ertoe kan leiden dat ik mijn deelname aan deze cursus onderbreek of stopzet. Neem in speciale gevallen contact met ons op.

Sectie D. Gedrag tijdens evenement:

Ik begrijp dat ik door deel te nemen aan dit evenement akkoord ga met een respectvolle omgang met de faculteit, cursusleiders en andere deelnemers.

Ik begrijp dat storend gedrag na een waarschuwing van de faculteit, cursusleiders of andere leden van het MERU Course Office ertoe kan leiden dat mijn toegang tot de cursus wordt ingetrokken zonder restitutie.

Sectie E. Deelname aan het evenement

Als ik een Meditator, Sidha, of TM Leraar ben, begrijp ik dat het in aanmerking komen voor dit evenement zal worden bevestigd met de TM organisatie van mijn land en/of met Maharishi Vedic University Courses and Consultations B.V., Markt 1, 6063 AC Vlodrop, Nederland.

Als mijn geschiktheid voor het evenement niet kan worden bevestigd, begrijp ik dat mijn toegang kan worden ingetrokken en dat de kosten die ik heb betaald, worden terugbetaald naar rato van het aantal lessen dat ik heb gevolgd.

Sectie F. Vrijgeven van foto's, video's, audio en getuigenissen

Ik geef toestemming aan Stichting Maharishi European Research University (MERU), Station 24, NL-6063 NP Vlodrop, en aan haar gelieerde organisaties, voor gebruik en openbaarmaking van foto's, video's en getuigenissen, video of geschreven.

Ik begrijp dat deze media-items zullen worden gebruikt voor de marketing en promotie van Maharishi Vedic Science and Technology. De foto's / video's / verklaringen kunnen worden gebruikt in gedrukte publicaties, multimediapresentaties, op websites, sociale media of in andere distributiemedia.

Het gebruik van de fotografische beelden voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden of voor marketing via overdracht van de beelden aan derden is verboden.

Ik begrijp ook dat ik, door akkoord te gaan met deze voorwaarden, afstand doe van alle rechten op compensatie of eigendom.

Bovendien zie ik af van elk recht op inspectie of goedkeuring van het eindproduct, inclusief geschreven tekst of gemonteerde video waarin mijn beeltenis of mijn getuigenis voorkomt.

Hierbij vrijwaar ik MERU en haar aangesloten organisaties van alle claims, eisen en rechtszaken die ik op grond van deze toestemming zou kunnen hebben.

Afdeling F. Algemene bepalingen:

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze overeenkomst nietig of onuitvoerbaar is, blijft de rest van deze overeenkomst volledig van kracht. Indien een bepaling nietig of onuitvoerbaar blijkt te zijn, heeft MVU-CC het recht een dergelijke bepaling te vervangen door een bepaling in de geest van deze overeenkomst. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien een uitspraak van een Nederlandse rechter niet volledig uitvoerbaar zou zijn in het land waar een overtreding van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, kan MVU-CC er naar eigen keuze voor kiezen een zaak aanhangig te maken bij de betreffende rechter in het land waar de overeenkomst geacht wordt te zijn geschonden.

De licentiehouder voor deze cursus is:
Maharishi Vedic University Cursussen en consultaties B. V.
Markt 1, 6063 AC Vlodrop, Nederland, onder de naam "MVU-CC".
Deze website wordt aangeboden door:
Stichting MERU/MVU Maharishi European Research University / Maharishi Vedic University,
Station 24, 6063 NP Vlodrop, Nederland
E-mail: cmo@maharishi.net

nl_NLNL